lerarenopleiding Posts

Marcel van der Klink over professionalisering

Professionaliseren. Wat is dat eigenlijk? Op de jaarlijkse studiedag van het Velon deed Marcel van der Klink, lector Professionalisering van het Onderwijs, een pleidooi voor een bredere focus op professionalisering. Van der Klink sprak zich ook uit over het lerarenregister: een verkeerde framing van professionalisering van leraren.

Professionaliseren & ICT: hoe professionaliseer je lerarenopleiders?

Op de jaarlijkse studiedag van het Velon, georganiseerd op de HAN in Nijmegen, stond o.a het thema professionaliseren & ICT centraal. De themagroep ICT in de lerarenopleiding van het Velon, waar ik deel van uit maak, ging in op de vraag hoe zouden wij als lerarenopleiders onszelf professionaliseren als het gaat om het zijn van een rolmodel met de didactische inzet van ICT? Collega’s van het Centre of Expertise Leren & ICT/Ixperium verzorgden in de middag een interessante sessie over dit vraagstuk: professionaliseren via design thinking en designteams van docenten en onderzoekers. Hieronder een verslag van beide sessies.

Minisymposium ‘Onderzoek met studenten: wat leert de casus e-didactiek?’

Gisteren was ik aanwezig bij het mini-symposium ‘Onderzoek met studenten: wat leert de casus e-didactiek?‘ georganiseerd door Joke Voogt op de Universiteit van Amsterdam. In dit onderzoek zijn studenten van de lerarenopleidingen betrokken bij het verzamelen en verwerken van de data. Eén van de centrale vragen op het symposium was hoe onderzoekers en lerarenopleidingen hierin samen kunnen werken. Wat is de potentie van deze samenwerking? De lerarenopleiding waar ik voor werk kon helaas niet meedoen aan het onderzoeksproject, en dat is jammer, gezien de effecten van het onderzoeksproject op het leren van studenten en de lerarenopleiding. Hieronder een verslag.

Kamakshi Rajagopal over synchroon coachen van leraren

Op de conferentie Media & Learning 2016 in Brussel presenteerde Kamakshi Rajagopal over een project synchroon coachen van leraren bij het lesgeven met een ‘bug-in-ear device’, een oortje. Er is veel geschreven over synchroon coachen met een oortje, en ondanks de evidence-based voordelen van synchroon coachen stelt Rajagopal dat het nog geen standaard praktijk is binnen de lerarenopleiding. Hoe doe je dat? Rajagopal (en collega’s) ontwikkelen hiervoor een app.

Bijdrage Velon: lerarenopleider als rolmodel in didactische inzet van ICT

Gisteren presenteerde de Velon themagroep ICT en de lerarenopleider, waar ik deel van uitmaak, de eerste resultaten van het onderzoek naar het zijn van lerarenopleider als rolmodel in didactische inzet van ICT. Ik kon daar vanwege andere werkzaamheden niet bij aanwezig zijn, maar Gerard Dummer schrijft op zijn blog over deze sessie. In hoeverre vinden lerarenopleiders zichzelf rolmodel in het gebruik van ICT voor leren en lesgeven? Ik deel de presentatie ook op deze plek. 

De rode draad: illustratie missie domein Onderwijs & Innovatie

Het domein Onderwijs & Innovatie van hogeschool Inholland is druk bezig met het schrijven van een nieuw domeinplan. En, zo als dat dan gaat, spreek je op studiedagen met elkaar over visie en missie. Mandy Peeters was als illustrator aanwezig bij de laatste studiedag en de gesprekken tussen de lerarenopleiders en heeft de essentie van deze gesprekken m.i. prachtig weergegeven in onderstaande poster. De rode draad: leraar zijn, blijven en worden. Zij is ook verantwoordelijk voor de animaties over de visie van het domein Onderwijs & Innovatie en de missie en werkwijze van het lectoraat Teaching, Learning & Technology.

De lerarenopleider als rolmodel in didactische inzet van ICT

De themagroep ICT en de lerarenopleider van het Velon houdt zich bezig met de integratie van de didactische inzet van ICT in de lerarenopleidingen (lees o.a. hier). Eén van de centrale vragen in dit proces is op welke wijze de lerarenopleiding en lerarenopleider hierin rolmodel kunnen zijn voor de studenten, de toekomstige leraren. De aanname hierbij is dat de lerarenopleider als rolmodel een belangrijke motiverende factor is voor studenten om zelf ICT te integrereren in hun lespraktijk. Maar wat doet een rolmodel dan? Deze vraag stond centraal tijdens de sessie op het Congres voor Lerarenopleiders die de themagroep organiseerde. Wat de deelnemers in deze sessie onder voorbeeld docentgedrag verstaan is weergegeven in deze padlet (onderaan deze post ingesloten). Voor de themagroep was deze sessie aanleiding om na te denken over verder onderzoek (dat wordt nu opgestart) naar het zijn van een rolmodel in de didactische inzet van ICT in de lerarenopleiding. Wat doet een rolmodel nu precies en wanneer is dat effectief? Afgelopen vrijdag spraken wij daarover in een bijeenkomst van de themagroep.

Didactische ICT-bekwaamheid van de docent

Vandaag was ik op bezoek bij Windesheim in kader van een ADEF ICT bijeenkomst, in het nieuwe Lab21. In deze inspirerende setting presenteerde diverse opleiders en onderzoekers van de lerarenopleidingen van Windesheim op welke manieren zij bezig zijn met het vraagstuk van de integratie van ICT in de lerarenopleiding. Joke Voogt, lector Onderwijsinnovatie & ICT, verzorgde een bijdrage over didactische ICT-bekwaamheid: hoe zien we nu wanneer studenten op de lerarenopleiding didactisch ICT-bekwaam zijn?

Toolkit instrumenten praktijkonderzoek

Vandaag besprak ik met een student van de lerarenopleiding het onderzoeksplan voor zijn afstudeeronderzoek. Het gesprek ging met name over de afwegingen die te maken zijn rondom de onderzoeksinstrumenten. Bij dit gesprek heb ik student laten werken met de app Toolkit instrumenten praktijkonderzoek, waar ik vorige week over struikelde, en hem gevraagd hardop zijn keuzes toe te lichten.